ประกาศ/คำสั่งต่างๆ


ออนไลน์ : 49

ประกาศ/คำสั่งต่างๆ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่   3 ต.ค. 61 107
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์   29 ม.ค. 61 21
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   29 ม.ค. 61 15
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 112
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 96
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 96
โครงสร้างศุนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 120
ประกาศแนวทางการช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 104
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   31 พ.ค. 60 174
ประกาศ โครงการและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ฯ   31 พ.ค. 60 180
ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   31 พ.ค. 60 153
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด   6 ต.ค. 58 301
การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)   6 ต.ค. 58 300
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556   20 ธ.ค. 56 385