รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 48

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
สถิติผู้เข้าชมโบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อย   31 พ.ค. 62 25
รายงานผลการตรวจสอบจากสตง./ปปช./ปปท./สถ   28 ก.พ. 62 23
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   6 ก.พ. 62 22
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561   29 พ.ย. 61 20
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเมษายน 60 ระหว่างต.ค.59 - มี.ค.60   1 ต.ค. 61 105
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบตุลาคม 60 ระหว่างเม.ย.60 - ก.ย.60   1 ต.ค. 61 109
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเมษายน 61 ระหว่างต.ค.60 - มี.ค.61   1 ต.ค. 61 112
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28 ส.ค. 61 26
รายงานผลการปฏิบัติงานราชการด้านบุคลากร ปี 61   15 ม.ค. 61 25