Thadthong Municipal

เทศบาลตำบลตาดทอง ยินดีต้อนรับ www.thadthong.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 61 28
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561   5 ต.ค. 61 30
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   4 ต.ค. 61 28
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   4 ต.ค. 61 32
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 61 29
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.   4 ต.ค. 61 28
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง   3 ต.ค. 61 31
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่   3 ต.ค. 61 35
ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์   3 ต.ค. 61 31
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   3 ต.ค. 61 33
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   3 ต.ค. 61 39
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   3 ต.ค. 61 32
คู่มือการปฏิบัติ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิด ของ จนท. พ.ศ.2539   3 ต.ค. 61 28
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร   3 ต.ค. 61 26
คู่มือจัดทำงบประมาณ   3 ต.ค. 61 31
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ   3 ต.ค. 61 27
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   3 ต.ค. 61 24
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   3 ต.ค. 61 27
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเมษายน 61 ระหว่างต.ค.60 - มี.ค.61   1 ต.ค. 61 34
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   1 ต.ค. 61 31
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564   1 ต.ค. 61 31
แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563   1 ต.ค. 61 32
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบตุลาคม 60 ระหว่างเม.ย.60 - ก.ย.60   1 ต.ค. 61 33
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเมษายน 60 ระหว่างต.ค.59 - มี.ค.60   1 ต.ค. 61 31
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560   1 ต.ค. 61 35
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560   1 ต.ค. 61 33
แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560   1 ต.ค. 61 34
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง ตลาด   24 พ.ค. 61 58
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   23 พ.ค. 61 58
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   23 พ.ค. 61 56