Thadthong Municipal

เทศบาลตำบลตาดทอง ยินดีต้อนรับ www.thadthong.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง ตลาด   24 พ.ค. 61 28
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   23 พ.ค. 61 27
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   23 พ.ค. 61 28
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์   23 พ.ค. 61 25
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   23 พ.ค. 61 31
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร   23 พ.ค. 61 28
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง เกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่   23 พ.ค. 61 28
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   23 พ.ค. 61 28
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560   23 พ.ค. 61 25
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560   23 พ.ค. 61 26
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560   23 พ.ค. 61 25
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560   23 พ.ค. 61 24
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560   23 พ.ค. 61 24
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   23 พ.ค. 61 25
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง   22 พ.ค. 61 26
ประกาศแนวทางการช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 70
โครงสร้างศุนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 70
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 66
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   24 ม.ค. 61 67
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561-2564   16 มิ.ย. 60 124
ประกาศเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   31 พ.ค. 60 117
ประกาศ โครงการและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ฯ   31 พ.ค. 60 134
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   31 พ.ค. 60 121