คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 60

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ข้อบังคับเทศบาลตำบลตาดทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ   7 ธ.ค. 61 28
คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.   4 ต.ค. 61 96
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 61 102
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   4 ต.ค. 61 128
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   4 ต.ค. 61 99
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   3 ต.ค. 61 104
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   3 ต.ค. 61 90
คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ   3 ต.ค. 61 91
คู่มือจัดทำงบประมาณ   3 ต.ค. 61 134
คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร   3 ต.ค. 61 100
คู่มือการปฏิบัติ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิด ของ จนท. พ.ศ.2539   3 ต.ค. 61 91
คู่มือบำเหน็จบำนาญ   3 ต.ค. 61 110
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   3 ต.ค. 61 125
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   3 ต.ค. 61 102
ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์   3 ต.ค. 61 106
คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง   3 ต.ค. 61 100
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   10 ก.ย. 61 23
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง ตลาด   24 พ.ค. 61 142
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   23 พ.ค. 61 66
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง เกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่   23 พ.ค. 61 71
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร   23 พ.ค. 61 90
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   23 พ.ค. 61 72
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์   23 พ.ค. 61 64
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร   23 พ.ค. 61 174
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   23 พ.ค. 61 139
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   20 พ.ย. 58 318
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   20 พ.ย. 58 306
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   20 พ.ย. 58 291
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   20 พ.ย. 58 298
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   20 พ.ย. 58 280