Thadthong Municipal

เทศบาลตำบลตาดทอง ยินดีต้อนรับ www.thadthong.go.th
วันที่ 26 มิ.ย. 61 พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิ.ย. 61 พนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก... วันที่ 26 มิ.ย. 61 (ดูู 19)

ครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2561

ครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอการทางสังคมและครอบครัว ประจำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2560  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 59)

กองทุนวันละ 1 บาท

มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 37)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2561

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 36)

ออกประชาคม ประจำปี 2561

ออกประชาคม ทั้ง 13 หมู่บ้าน... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 33)

ออกประชาคม ประจำปี 2560

ออกประชาคม ทั้ง 13 หมู่บ้าน... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 28)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตาดทอง

เป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์กัน เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เปิดทำกิจกรรมทุกวันพุธ... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 28)

กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด (ก่องข้าวน้อยเกมส์) ประจำปี 2561

มีนายอำเภอเมืองยโสธร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน สร้างความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  ... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 28)

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 มีนาคม 2561... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 29)

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพและการทำการเกษตร การแปรรูปสินค้า

ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ  ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 29)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2560

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยนายพิบูล  ฝ่ายดี เป็นประธานเปิดพิธี... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 27)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2560

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 29)

ประเพณีสรงนํ้าธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง ประจำปีงบประมาณ 2560

จัดขึ้นทุกปี ทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 30)

กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด (ก่องข้าวน้อยเกมส์) ประจำปี 2560

มีนายอำเภอเมืองยโสธร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน สร้างความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 31)

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2560

... วันที่ 24 พ.ค. 61 (ดูู 29)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอการทางสังคมและครอบครัว ประจำปี 2560 วันที่ 7 เมษายน 2560  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง... วันที่ 19 ก.ย. 60 (ดูู 177)

โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 85 พรรษา วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ  บ้านสะเดา ม.5-6 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร... วันที่ 19 ก.ย. 60 (ดูู 113)

เทศบาลตำบลตาดทองจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ตั้งสัตย์ปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงพลัง แห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยกิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี  ร้องเพลงสรรเสริญพระบาร..... วันที่ 22 พ.ย. 59 (ดูู 164)

เทศบาลตำบลตาดทองจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เทศบาลตำบลตาดทองจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลตาดทอง ปลูกต้นไม้ ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ... วันที่ 17 ส.ค. 59 (ดูู 187)

พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2559

พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลตาดทอง ประจำปี 2559 ... วันที่ 15 มิ.ย. 59 (ดูู 212)