ประเพณีสรงนํ้าธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง ประจำปีงบประมาณ 2560


ออนไลน์ : 61

Gallery :: ประเพณีสรงนํ้าธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง ประจำปีงบประมาณ 2560
จัดขึ้นทุกปี ทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ ธาตุก่องข้าวน้อยบ้านตาดทอง
วันที่ : 24 พฤษภาคม 61   View : 123