โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพและการทำการเกษตร การแปรรูปสินค้า


ออนไลน์ : 69

Gallery :: โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพและการทำการเกษตร การแปรรูปสินค้า
ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ  ตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ : 24 พฤษภาคม 61   View : 130