ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 72

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลตาดทอง

 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลตาดทอง
โทรศัพท์ : 045-756-609 โทรสาร : 045-580-000 E-mail : thadthongnew@gmail.com ที่อยู่ บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

1.สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลตาดทอง เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองยโสธร และห่างจากอำเภอเมืองยโสธร เป็นระยะทาง 5 ก.ม. และห่างจากจังหวัดยโสธร 6 ก.ม.
1.2 พื้นที่
เทศบาลตำบลตาดทองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร
1.3 อาณาเขต
ทิศตะวันออก      จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และองค์การบิหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
ทิศเหนือ               จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก         จดเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ทิศใต้                     จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลตาดทอง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายสำหรับทำกสิกรรม อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดอนสำหรับที่อยู่อาศัย ไม่มีลำน้ำใหญ่มีเพียงลำทวนที่เป็นเขตแบ่งกับเทศบาลเมือง และครอบคลุมพื้นที่ส่วนน้อย แหล่งน้ำอื่นๆมีเพียงลำห้วยเล็กๆไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี ทำการเกษตรจึงอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว
1.5 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน                   เริ่มตั้งแต่                              มีนาคม – เมษายน
ฤดูฝน                    เริ่มตั้งแต่                              พฤษภาคม – กันยายน
ฤดูหนาว                 เริ่มตั้งแต่                              ตุลาคม – กุมภาพันธ์
1.6 การปกครอง
มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบล(เต็มพื้นที่) ดังนี้
1.  บ้านตาดทอง                                  หมู่ที่ 1
2.  บ้านดอนสาย                                  หมู่ที่ 2
3.  บ้านดอนมะยาง                               หมู่ที่ 3
4.  บ้านหนองแฝก                                หมู่ที่ 4
5.  บ้านสะเดา                                      หมู่ที่ 5
6.  บ้านสะเดา                                      หมู่ที่ 6
7.  บ้านดอนแฮด                                  หมู่ที่ 7
8.  บ้านศาลาแดง                                 หมู่ที่ 8
9.  บ้านตาดทอง                                  หมู่ที่ 9
10.  บ้าน ก.ม. 3                                  หมู่ที่ 10
11.  บ้านตาดทอง                                หมู่ที่ 11
12.  บ้านประชาสรรค์                            หมู่ที่ 12
13.  บ้านสะเดา                                   หมู่ที่ 13
1.7 ประชากร
มีประชากร                           ทั้งสิ้น                    จำนวน      9,600     คน
แยกเป็น                               ชาย                     จำนวน      4,648     คน
  หญิง                     จำนวน      4,952     คน
                                         ครัวเรือน                 จำนวน      4,367     หลังคา
 
ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรเทศบาลตำบลตาดทอง
ข้อมูลจำนวนประชากรของแต่ล่ะหมู่บ้าน
ลำดับที่ หมู่บ้าน บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร รวม
ชาย หญิง
1 1 บ้านตาดทอง 373 490 487 977
2 2 บ้านดอนสาย       333 428 429 857
3 3 บ้านดอนมะยาง 520 497 566 1063
4 4 บ้านหนองแฝก 320 377 377 754
5 5 บ้านสะเดา 239 304 303 607
6 6 บ้านสะเดา 98 152 163 315
7 7 บ้านดอนแฮด       388 418 505 923
8 8 บ้านศาลาแดง       861 488 526 1014
9 9 บ้านตาดทอง 183 278 308 586
10 10 บ้าน ก.ม. 3 229 251 251 502
11 11 บ้านตาดทอง 356 439 484 923
12 12 บ้านประชาสรรค์ 286 285 283 568
13 13 บ้านสะเดา            181 241 270 511
รวม 4,367 4,648 4,952 9,600
***รับรองข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อเดือน กรกฎาคม 2561
 
2.สภาพเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ 
ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหลัก คือทำนา อาชีพรองคือ ค้าขายและรับราชการ
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
ธนาคาร                                                                     จำนวน                 1                แห่ง
โรงแรม                                                                      จำนวน                  8                แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                                         จำนวน                  6                แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม                                                      จำนวน                  4                แห่ง
โรงสี                                                                         จำนวน                  28              แห่ง
ร้านค้าปลีก                                                                 จำนวน                  8                แห่ง
ร้านซ่อมรถ/อู่                                                              จำนวน                  22              แห่ง
โชว์รูมขายรถยนต์                                                        จำนวน                  1                 แห่ง
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                                                      จำนวน                  5                 แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                                                     จำนวน                  6                 แห่ง
บริษัทเอกชน                                                              จำนวน                  15               แห่ง
อื่นๆ(เสาสูงโทรศัพท์เคลื่อนที่)                                        จำนวน                  4                 แห่ง
2.3 การปศุสัตว์
ข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง
จำนวน(ตัว)
โค
1,003
กระบือ
379
สุกร
1,829
ไก่
35,210
ห่าน
57
เป็ด
3,690
สุนัข
1,969
แมว
1,069
2.4 การอุตสาหกรรม
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตการดำเนินการ และการประกอบการในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง จำนวน 4 แห่ง
2.5 การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่
1. ธาตุก่องข้าวน้อย                                         บ้านตาดทอง
2. ธาตุลูกฆ่าแม่                                              บ้านสะเดา
3. หลวงพ่อทองสมฤทธิ์                                    วัดทุ่งสะเดา
4. หลวงพ่อทอศรีสมนึก                                    วัดป่าบ้านสะเดา
5. หนองจารย์ด้วง                                            บ้านดอาแฮด
6. พระปางค์ประทานพร                                    วัดบ้านหนองแฝก
7. พระปางค์ไสยาศาสตร์                                   วัดบ้านดอนมะยาง
3.สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ข้อมูลทางด้านการศึกษา
          ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนปฐมวัย                              จำนวน                   3             แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา                                     จำนวน                   4             แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา                                      จำนวน                   1             แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา(เอกชน)                           จำนวน                   1             แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                                   จำนวน                   1             แห่ง
 3.2 ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99% ศาสนาอื่น 1% และมีกิจกรรมตามฮีต 12 ครอง 14 สถาบันและองค์การทางศาสนา มีดังนี้
                                * วัด                                                                      จำนวน                 12           แห่ง
 3.3 สาธารณะสุข
          - โรงพยาบาลของรัฐขนาด 370 เตียง                           จำนวน                  1             แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                              จำนวน                  1             แห่ง
-สถานพยาบาลเอกชน                                               จำนวน                  1             แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                            จำนวน                  1             แห่ง
- อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ                               ร้อยละ 100%
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - ไม่มีสถานีตำรวจในเขตองค์กรฯ
- สมาชิก อปพร.                                                               จำนวน                  35           คน
-สมาชิกตำรวจชุมชน                                                         จำนวน                  50           คน
 
4.การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง มีความสะดวกมากเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น – อุบลราชธานี) และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ ยโสธร – อำนาจเจริญ)  อยู่ในพื้นที่ และเป็นถนนสายหลักในการคมนาคม ขนส่ง ด้านต่างๆ
4.2 การโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสาร
- ที่ทำการไปรษณีย์                                                         จำนวน                  -              แห่ง
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                                      จำนวน                  20           แห่ง
-ครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์                                                     จำนวน                  1,600     ครัวเรือน
4.3 การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า                                                จำนวน                  13           แห่ง
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                                               จำนวน                  3,468     ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ                                                                         จำนวน                  -              สาย
- บึง, หนองน้ำ ,ลำห้วย                                                    จำนวน                  18           แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายน้ำล้น คสล.                                                            จำนวน                  -              แห่ง
- บ่อน้ำตื้น                                                                     จำนวน                  45           แห่ง
-บ่อโยก                                                                         จำนวน                  53           แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน                                                               จำนวน                  4              แห่ง
- ประปาส่วนภูมิภาค                                                           จำนวน                  1             แห่ง
5.อมูลด้านอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทัพยากรดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย
- ทัพยากรน้ำ สภาพลำห้วยเล็กๆ ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี
- ทัพยากรป่าไม้ พื้นที่ไม่มีป่าสงวน ส่วนใหญ่เป็นป่าตามชุมชนตามหมู่บ้าน
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน                 3 รุ่น                                       จำนวน                  400         คน
- สมาชิก อปพร.                 2 รุ่น                                       จำนวน                  135         คน
-สมาชิก อสม.                                                                 จำนวน                  244         คน
5.3 โบราณสถาน
1. ธาตุก่องข้าวน้อย                                         บ้านตาดทอง
2. ธาตุลูกฆ่าแม่                                              บ้านสะเดา
3. หลวงพ่อทองสมฤทธิ์                                    วัดทุ่งสะเดา
4. หลวงพ่อทอศรีสมนึก                                    วัดป่าบ้านสะเดา
5. พระปางค์ประทานพร                                    วัดบ้านหนองแฝก
6. พระปางค์ไสยาศาสตร์                                  วัดบ้านดอนมะยาง
7. พระเจ้าใหญ่ (องค์ตื้อ)                                  บ้านกม. 3
6.ศักยภาพในตำบล
ก. ศักยภาพของเทศบาลตำบลตาดทอง


วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 201