ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 68

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลตาดทอง
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1) วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตาดทอง
“เทศบาลตำบลตาดทอง เป็นแหล่งชุมชนประวัติศาสตร์ ตลาดสดน่าซื้อ เลื่องลือการบริหาร ประสานงานการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน”
 
2) พันธกิจ
1) เพิ่มรายได้ให้ประชาชน โดยการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างหรือปรับปรุงลานค้า ตลาดสด รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
2)เพิ่มศักยภาพของชุนและคนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3)พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อคงามต้องการของประชาชน
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนทุกด้าน
5) บูรณาการงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมให้สามาดำเดินงานได้อย่างเร็ดเร็ว
 
3) จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและตลาดสดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพที่หลากหลายมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้
2) ชุมชนมีความสามัคคี เกิดการวมกลุ่ม และหาแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข็มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้สาธารณูปโภค สาธารณูปการและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4)เพิ่มการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล ให้มีประสิทธิภาพเน้นการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสำนักงาน สามารถตรวจสอบการทำงานและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กร
 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา มีดังนี้

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมให้มีความรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
3) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง
4) ปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข็มแข็ง
2) ส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาตลาดสด เทศบาลตาดทองให้ดียิ่งขึ้น
4) ก่อสร้างหรือพัฒนาตลาดสดแห่งที่สอง
5) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ธาตุก่องข้าวน้อย ธาตุบ้านสะเดา บ้าย ก.ม. 3 และริมน้ำทวน บ้านดอนแฮด ให้มีศักยภาพมากขึ้น
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ที่ระบายน้ำ
2) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
3) บริหารหรือช่วยเหลือการพัฒนาระบบประปา
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
2) ก่อสร้างหรือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
3) อบรม เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
4) ปรับปรุง บูรณะสถานที่ทางศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
1) จัดสวัสดิการให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนชรา
2) ส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาด้านต่างๆ
3) พัฒนาทักษะในการกีฬาแก่เยาวชน
4) ให้เยาวชนและประชาชนปลอดยาเสพติด
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในตำบล
2) กำจัดการแพร่ระบาดของโรค
3) จัดให้มีสุขภิบาลในชุมชนและตลาดสด
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ปลูกป่าหรือต้นไม้ริมถนนในเขต อบต.
4) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้มีสวนสาธรณหรือสวนหย่อม
 
5) นโยบายการพัฒนาจังหวัดยโสธรและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
วิสัยทัศน์
      “ยโสธรน่าอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2) เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
3) ยกระดับคุณภาพชีวิต
4) พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
6) เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
7) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน
8) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
9) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 
เป้าประสงค์
1) โครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
3) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างถั่วถึง หมู่บ้านเข็มแข็ง
4) ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทุกระบบ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
5) สิ่งแวดล้อมดี ผังเมืองดี มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
6) สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7) ทุกภาคส่วนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และประชาชนได้รับบริการที่ดี
8) เพิ่มผลผลิตและมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและข้าวหอมมะลิอินทรีย์
9) มูลค่าการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนาภาพรวม
1) ประชาชนรายครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของจำนวนตัวชีวัดทั้งหมด และพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ เป็นหมู่บ้านก้าวหน้า (ข้อมูล กชช.2 ค) ร้อยละ 100 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ภายในปี 2554
2) ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และทุกครัวเรือนมีรายได้อย่างน้อย 23,000 บาท/คน/ปี (ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความยากจนตามข้อมูล จปฐ.) ภายในปี 2554 (จากปี 2551)
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
 
กลยุทธ์/แนวทางหรือมาตรการพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดกลยุทธ์/แนวทางหรือมาตรการพัฒนาจังหวัด ไว้ 11 กลยุทธ์ ดังนี้
1) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำที่มั่นคงเพื่อขจัดความยากจน
5) ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมและดูแลผู้ด้อยโอกาส
6) ส่งเสริมกระบวนการทางการตลาด
7) พัฒนากระบวนการตลาด
8) พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
9) พัฒนาการเกษตรอินทรีย์
10) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11) การส่งเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
 
6) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบล
1) ด้านการเมืองและการบริหาร
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบการทำงานอย่างเต็มที่ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พัฒนาการให้บริการประชาชนครอบคลุมและทั่วถึง
2) ด้านเศรษฐกิจ
ให้เทศบาลตำบลตาดทองมีเศรษฐกิจที่ดีอย่างพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข็มแข็ง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงอาชีพ โดยพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ที่มีจุดเด่นทางการตลาดและการท่องเที่ยว
3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ ถนน ประปา ไฟฟ้า รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
4) ด้านแหล่งน้ำ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค ให้ครบทุกหมู่บ้านและเพียงพอในการดำรงชีวิตและ การเกษตรกรรม
5) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน ทั้งบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือทางการพัฒนาการของเด็ก
6) ด้านการสาธารณสุข
พัฒนาการสาธารสุขโดยบูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และจัดให้มีสุขาภิบาลตลาดสดและในชุมชน
7) ด้านสังคม
ให้สังคมเทศบาลตำบลตาดทองมีความปรองดอง สามัคคีกันของคนในพื้นที่และจัดให้มีสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส
8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เติบโตขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และมีความสะอาดเป็นเรียบร้อย
 
 
*************************************************
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 101