สภาพทั่วไป

ขนาดและที่ตั้ง

      เทศบาลตำบลตาดทอง เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองยโสธรไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตการปกครอง จำนวน 41 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปกครองครอบคลุม 13 หมู่บ้าน

สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

      ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำกสิกรรม พื้นที่ดอนบางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีลำน้ำใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำน้ำทวนที่เป็นเขตแบ่งกับเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น แหล่งน้ำอื่นๆ มีเพียงลำห้วยเล็กๆ ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี การกสิกรรมอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

สภาพภูมิอากาศ

      ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเป็นภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนจะร้อนจัดและแห้งแล้งมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ 27.2 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

      ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับทำกสิกรรม พื้นที่ดอนบางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยไม่มีลำน้ำใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำน้ำทวนที่เป็นเขตแบ่งกับเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น แหล่งน้ำอื่นๆ มีเพียงลำห้วยเล็กๆ ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี การกสิกรรมอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่ และเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศใต้ จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันออก จดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
 • ทิศตะวันตก จดแนวเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร

เขตการปกครอง

      เขตปกครอง เทศบาลตำบลตาดทองมีพื้นที่ในการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านตาดทอง นายประสาท วัฒนาไชย ผู้ใหญ่บ้าน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านคอนสาย นายวรพล แก้วลี ผู้ใหญ่บ้าน
 3. หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะยาง นายชาติ ศรีสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
 4. หมู่ที่ 4 บ้านหนองแฝก นายทองขาว ทาสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
 5. หมู่ที่ 5 บ้านสะเดา นายสอน หาไชย ผู้ใหญ่บ้าน
 6. หมู่ที่ 6 บ้านสะเดา นายสุริยา สุวรรณเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้าน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านดอนแฮด นางบุญธรรม ศรีสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
 8. หมู่ที่ 8 บ้านศาลาแดง นายคัมภีย์ พรมโสม ผู้ใหญ่บ้าน
 9. หมู่ที่ 9 บ้านตาดทอง นางคนึงนิด เวชกามา ผู้ใหญ่บ้าน
 10. หมู่ที่ 10 บ้านกิโลสาม นายคำบุ ทองมณี กำนันตำบลตาดทอง
 11. หมู่ที่ 11 บ้านตาดทอง นายชลวุฒิ มหาชนะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
 12. หมู่ที่ 12 บ้านประชาสรรค์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีดารา ผู้ใหญ่บ้าน
 13. หมู่ที่ 13 บ้านสะเดา นายธงชัย กมลเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ