ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 505/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 506/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดประชุมการขับเคลื่อนชับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง เป็นประธาน คณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตาดทอง ตัวแทนโรงเรียนบ้านดอนมะยาง ตัวแทนโรงเรียนบ้านตาดทอง โดยมีเจ้าอาวาสและตัวแทนจากวัดต่างๆ ในตำบลตาดทอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมและร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 504/2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง จัดกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืชบริเวณซอยโพธิ์ศรี บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 เพื่อทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาด ไม่ส่งกลิ่นคลองระบายน้ำเน่าเหม็น ตามหลักสุขาภิบาล สถานที่ : ณบริเวณซอยโพธิ์ศรี บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทองp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 503/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง ทำความสะอาด "ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง" ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลาดสดน่าซื้อของเราให้สะอาดเรียบร้อยและมีความสวยงาม สถานที่ : ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 502/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 07.15 น. - 10.30 น. นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายพิชัย เวชกามา พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ นำผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคม ในการตรวจโรคเรื้อรัง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายแซง ลาธุรี อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 2. นางหนู ลาธุรี อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 13 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สถานที่ : ณ ศูนย์อนามัยบ้านท่าศรีธรรม (คลินิกหมอครอบครัวบ้านท่าศรีธรรม) ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทองp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 501/2566 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านดอนแฮดหมู่ที่ 7 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เทศบาลตำบลตาดทอง จัดกิจกรรมโครงการปลูกพืชพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 500/2566 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่าที่ร้อยตรพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลตำบลตาดทองทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกพืชพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ ดำเนินการปลูกพืชพันธุ์ไม้รักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (พื้นที่ 17 ไร่ เทศบาลตำบลตาดทอง) บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 499/2566 ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง คณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์ ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน ๒๘ คน เพื่อขอเอามาศึกษาดูงานการบริหารเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร #ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลตาดทอง p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 90

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ