โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดำริฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางเทศบาลตำบลตาดทองได้ร่วมประชุมรับทราบการดำเนินโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นโดยนำพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทำอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการทำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน”การนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ในตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เห็นพ้องต้องกัน ที่จะร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง“ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลตาดทอง”เพื่อเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบลตาดทองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑.สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒.เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ)

๓.เพื่อจัดทำข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๔.เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลตาดทอง” อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านวิชาการ

๑.ภูมิศาสตร์ เช่น หลักการกำหนดขอบเขตพื้นที่ การสำรวจ การทำแผนที่

๒.ชีววิทยา เช่น การจำแนก การทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

๓.ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ

๔.สังคมศาสตร์ เช่น งานเก็บรวบรวมข้อมูล การทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์กับชุมชน

ด้านภูมิปัญญา

๑.การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย

๒.การคิดเป็นลำดับขั้นตอน

๓.การจัดการ

๔.จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ

คุณธรรมจริยธรรม

๑.ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.ความซื่อตรง ในการศึกษา

๓.ความมีระเบียบรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน

๔.ความอดทนต่อสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

๕.มีความสามัคคี

View the embedded image gallery online at:
https://www.thadthong.go.th/rspg-1#sigProGalleria0cc61817df

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ