กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอุสุมา เวชกามา

ผู้อำนวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานเทศบาล

นางศิริพร ใบบัว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างภารกิจ

นายธนชัย มุ่งเคน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายกุล ฝ่ายดี

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายประพร สีมันตะ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายอนุชิต เวชกามา

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายประภาส วัฒนาไชย

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทวีศักดิ์ แสงสว่าง

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายฉัตรชัย ศรีสุวรรณ

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายกิตติพันธ์ หมายศรี

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายปิยวัตร วงษ์ชม

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายเฉิดฉรร กงเงิน

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายแดนชัย เวชกามา

คนสวน

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวประไพพักตร์ หลักเพชร

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายอนันต์ เวชกามา

คนงานทั่วไป(สส)

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายกฤติรัฐ เยาวเรศ

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายจิตรกร ธรรมวัตร

คนงานประจำรถขยะ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายจิรภิวัฒน์ เมืองหนองหว้า

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววรนิษฐา แก้วลี

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายวันชัย ไพรวิเศษ

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายศุภชัย เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายณฐพนธ์ เวชกามา

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ