สำนักปลัด

นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานเทศบาล

นางสาวลัดดาวัลย์ ผิวทอง

นิติกร

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช

นักพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายสิปปะนนท์ สินเติม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายรุ่งศักดิ์ เพชรภักดี

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวศวิตฉันท์ จันทา

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายวสันต์ งามเลิศ

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวไพฑูรย์ อดกลั้น

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางรุ่งทิพย์ เวชกามา

นักจัดการทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวบันลุ สมยาภักดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวชนันท์ฐกานต์ สังฆะพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวปาริฉัตร มณีฉาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายวิทวัส พรชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายพิชัย เวชกามา

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายเกรียงไกร วิเชียรเครือ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายพิทยา ชูรัตน์

พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายจิรวัฒน์ จันทอง

พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายนฤพล สังสะนา

พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายธีรภัทร ยานู

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวสกุลรัตน์ จิตต์จันทร์

คนงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายอนันต์ เวชกามา

ภารโรง

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายสมทรง จำใบรัตน์

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นางสาวแพรวนภา เทพรินทร์

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

นายอริญชย์วิทย์ ราวินิต

จ้างเหมาบริการ

เบอร์โทรศัพท์ 045-756609

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ