Hot News :
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 229/2566 วันที่ 22 มีนาคม เวลา 13.200 น. งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตาดทอง ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณ ทางเข้าพระธาตุก่องข้าวน้อย บ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 งานป้องกันฯ จึงแจ้งผู้บังคับบัญชาเข้าดับเพลิงเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงและสามารถควบคุมไฟได้เป็นที่เรียบร้อย สถานที่ : ณ บริเวณทางเข้าพระธาตุก่องข้าวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายอดุลย์ เวชกามา รองนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางเบญจพร ประดับศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง สภาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวจันทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมภพ ดอกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายประเสริฐ ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านตาดทอง หมู่ที่ 9) ตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง มอบหมายให้ จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม นักป้องกันฯ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ วันอปพร.ประจำปี 2566 โดยมี นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วย นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอเมืองยโสธร ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดยโสธร รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225/2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงศ์ เวชกามา นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิต กันยาวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง นางสาวอุสุมา เวชกามา ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ นางลัดดาวัลย์ ผิวทอง นิติกร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับ ปลัดเทศบาลเมืองยโสธรฝ่ายความมั่นคง พร้อมคณะตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ ณ บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224/2566 วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานไฟฟ้าและซ่อมบำรุง กองช่าง เทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทอง ได้แก่ บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจร ไป - มา สถานที่ : ณ บริเวณบ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 12 และบ้านคอนสาย หมู่ที่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223/2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาดทอง โดย นางสาวอุสุมา เวชกามา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้นำชุมชน พนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ที่บ้านกิโล3 หมู่ที่ 10 สถานที่ : ณ ศาลากลางบ้านกิโล3 หมู่ที่ 10 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222/2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย นายกริชเพชร พลศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นางเบญจพร ประดับศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางสาวจันทิรา ทาระพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายสมภพ ดอกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายอรรคเดช เวชกามา นักจัดการงานช่าง ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน (บ้านศาลาแดง หมู่ที่ ? ตำบลตาดทอง สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมบ้านศาลาแดง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221/2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง พร้อมด้วย นายสุพล ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาดทอง เขต 2 ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดบริเวณลานวัด บ้านกิโล3 หมู่ที่ 10 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยและมีความสวยงาม สถานที่ : ณ บ้านกิโล3 หมู่ที่ 10 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตําบลตาดทอง ลงพื้นที่โดยมีนายเอนก ปานพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสุพล ยาวะโนภาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายณรงค์ สุทธิอาคาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายธงชัย กมลเลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 นางสาวกนกพร ทาระพันธ์ รองปลัดเทศบาล นางสาวธนัญญาณ์ กาญจนอัครเดช นักพัฒนาชุมชน จ่าเอกณัฐภัทร กุลวิทย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นางสาวปาริฉัตร มณีฉาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และนายพิชัย เวชกามา พนักงานขับรถยนต์ ร่วมลงพื้นที่ออกสอบข้อเท็จจริงผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวทองปาน ฝ่ายดี อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ 13 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร (ผู้ป่วยติดเตียง) 2. นางสาวลำใย สาระคำ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 137 หมู่ 13 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร (ผู้ป่วยกึ่งติดเตียง) สถานที่ : เขตพื้นที่ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรยโสธร p>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตาดทอง นำโดย จ่าสิบเอกวิลาศ ยินงาม นักป้องกัน พร้อมด้วย จ่าสิบเอกชวลิต มิ่งขวัญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ และพนักงานเทศบาลตำบลตาดทอง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณตรงข้ามร้านมิลเจริญสายรอบเมือง บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 งานป้องกันฯ จึงแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อลงพื้นที่เข้าดับเพลิง และสามารถควบคุมไฟได้เป็นที่เรียบร้อย ในเวลา 22.23 น. สถานที่ : ณ บริเวณตรงข้ามร้านมิลเจริญสายรอบเมือง บ้านดอนแฮด หมู่ที่ 7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรp>

ภาพ และ ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทต.ตาดทอง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 91

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบลตาดทอง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ